Kurzy angličtiny

Naše nabídka jazykových kurzů

Anglický jazyk

Dětské kurzy

Dětské kurzy anglického jazyka
 

Možná si kladete otázku: Proč začít s angličtinou již tak brzy, když některé děti neumí ani pořádně česky?

  • Děti v nízkém věku se učí cizí jazyk stejným způsobem jako mateřštině, tzn. velmi přirozeně.
  • Zároveň se prostřednictvím rodilé mluvčí seznamují s intonací jazyka a výslovností, čili učí se jazyk od počátku správně.
  • Hodiny jsou koncipovány hravou formou tak, aby děti pochopily bez překladu do češtiny, co je jejich úkolem        (k tomu dopomáhá řada obrazových materiálů).
  • Vyvozování nové slovní zásoby vychází z písniček, říkanek, které jsou doprovázeny pohybem, popř. výtvarnou činností.
  • Časté střídání činností a pozitivní motivace dětí je samozřejmostí.
  • Každý týden rozesíláme prostřednictvím emailu seznam písniček, které děti na hodině poslouchaly. Proto je pro nás důležitá spolupráce s rodiči. Pokud rodiče dětem několikrát v týdnu písničky pustí, či hravou formou zopakují slovíčka, urychlí tak fixaci slovní zásoby a děti dělají v jazyce rychlejší pokroky.
 
Předškoláci dostávají domů také pracovní listy, kde je shrnuta náplň hodiny a zároveň si probíranou látku zopakují. Na pracovní listy budou potřebovat desky na jejich zakládání.
U školáků je stále kladen důraz na mluvený projev, na fixaci gramatických pravidel v průběhu konverzace a správnou výslovnost. Zaměřujeme se také na práci s textem, psaný projev a konverzační témata.
Mladší žáci (1.- 4.třída) dostávají pracovní listy, které si zakládají do desek. Dále doporučujeme pro školáky sešit na zapisování nové slovní zásoby, gramatiky aj. Dle dohody je pořizován pracovní sešit, či časopis.

Jazykové kurzy probíhají v učebně na Náměstí Fr. Křižíka č. 2840 v Táboře, nebo v příslušných mateřských, či základních školách.

Pro děti též organizujeme kurzy angličtiny v mateřských školkách, základních školách a interaktivní výukové programy s angličtinou, např. v říjnu to byla oslava svátku Halloween, Prázdninové dopoledne s angličtinou, či projektové dny pro žáky základních škol.
 
Anglický jazyk v MŠ

Nabízíme Vám kurz angličtiny s rodilou mluvčí. Hodiny jsou koncipovány hravou formou tak, aby děti pochopily bez překladu do češtiny, co je jejich úkolem. Děti se učí cizí jazyk velmi přirozeně a zároveň správně. Vyvozování nové slovní zásoby vychází  z písniček, říkanek, které jsou doprovázeny pohybem. Děti dostávají domů pracovní listy, kde je shrnuta náplň hodiny a zároveň jsou zde odkazy na písničky, které v hodině zazněly (tyto odkazy rozesíláme také prostřednictvím emailu). Časté střídání činností a pozitivní motivace dětí je samozřejmostí.

Na kurzy dochází s rodilou mluvčí i česká lektorka, která pomáhá při výuce, ale i s organizačními záležitostmi (vyzvedávání dětí ze tříd, komunikace s paní učitelkami a  rodiči, atd).

Pro děti z mateřských školek zároveň připravujeme interaktivní výukové programy s angličtinou, např. v říjnu to byla oslava svátku Halloween, či projektové dny s angličtinou.

___
 

Spolupracujeme s MŠ Kollárova (Tábor), MŠ Čelkovice (Tábor), MŠ Angela Kančeva (Tábor)  a MŠ Zahrádka (Sezimovo Ústí).

  • MŠ Kollárova
  • MŠ Čelkovice
  • MŠ Angela Kančeva
  • MŠ Zahrádka

Kurzovné se hradí po 1. hodině na celé pololetí. V případě krátkodobé nemoci dítěte se peníze nevrací. V případě dlouhodobé nemocnosti, nebo plánovaného zákroku nás informujte okamžitě. Zpětně žádné slevy ze školného nebudou poskytnuty.
Jazykové kurzy neprobíhají v době školních prázdnin a státních svátků, pokud nebude domluveno jinak (náhrady za nemoc lektora, aj.).

Anglický jazyk v ZŠ
 
Co od kurzů můžete očekávat a pro koho jsou určeny?

Hodiny angličtiny nabízíme pro žáky 1. až 9. ročníků.

1.Kurzy s rodilou mluvčí pro začátečníky –  1.stupeň ZŠ

Velkou výhodou kurzů pro začátečníky je, že se od počátku seznamují se správnou výslovností a s intonací jazyka. Hodiny jsou koncipovány hravou formou tak, aby děti pochopily bez překladu do češtiny, co je jejich úkolem (k tomu dopomáhá řada obrazových materiálů). Vyvozování nové slovní zásoby vychází z písniček, říkanek, které jsou doprovázeny pohybem, popř. výtvarnou činností. Zaměřujeme se na svátky během roku – Halloween, Díkuvzdání, Vánoce, Velikonoce. Časté střídání činností a pozitivní motivace dětí je samozřejmostí. Důležitá je pro nás také spolupráce s rodiči.
Každý týden děti dostávají pracovní list, který slouží k procvičení probírané slovní zásoby a zároveň rozesíláme seznam videí pro fixaci správné výslovnosti. Na zakládání pracovních listů je potřeba mít desky.
V lekcích pro nejmladší děti (1.tř.) jsou volena tato témata:
barvy, zvířata, rodina, počítání, jídlo, ovoce, zelenina, oblečení, počasí, roč. období, pocity, dům/ byt, nakupování aj.  Žáci se naučí  reagovat na jednoduché pokyny a odpovídat na otázky, např.: Jak se jmenuješ? Jak se máš? Kolik je ti let? Jaké je počasí? Jaké je tvoje oblíbené jídlo?
Od druhé třídy věnujeme pozornost i psanému projevu, čtení slov a vět. Dále v dalších ročnících je to též  upevňování gramatických pravidel v mluveném projevu.

2. Kurzy s rodilou mluvčí na 2.stupni základní školy jsou zaměřeny především na anglickou konverzaci a upevnění gramatiky. Žáci mají možnost si svoje získané vědomosti ověřit v praxi.  S rodiči jsme v kontaktu prostřednictvím e – mailu, dle potřeby rozesíláme doplňující materiály na domácí procvičování – kvízy, hry, odkazy na webové stránky zabývající se angličtinou. Dále doporučujeme pro školáky sešit na zapisování slovní zásoby,gramatiky, popř. dle domluvy s rodiči si děti obstarají pracovní sešit, či učebnici.

Na hodinu s americkou lektorkou dochází i česká lektorka . Žáci si tak mohou objasnit některé gramatické jevy, novou slovní zásobu. Zároveň její působení usnadňuje komunikaci mezi školou, rodiči a rodilou mluvčí.

Kurz je koncipován na celý školní rok, se studenty počítáme na celý školní rok. Platba je rozdělena na dvě části. Cena je kalkulována při min. počtu 5 dětí ve skupině. Skupinky jsou naplňovány do max. počtu 13 žáků. Kurzovné se hradí po 1. hodině na celé pololetí. V případě krátkodobé nemoci dítěte se peníze nevrací.

Jazykové kurzy neprobíhají v době školních prázdnin a státních svátků.

Pro děti ze ZŠ zároveň připravujeme interaktivní výukové programy s angličtinou, např. v říjnu to byla oslava svátku Halloween, Díkuvzdání č a projektové dny s angličtinou. 

Děkujeme Vám za zájem a budeme se těšit v září!
Na první hodinu se můžete přijít podívat společně se svými dětmi. 

Anglický jazyk

Kurzy pro dospělé

Anglický jazyk
 
Skupinové kurzy angličtiny s rodilou mluvčí

Cena je kalkulována při min. počtu 5 studentů ve skupině.
V případě krátkodobé nemoci se kurzovné nevrací. V případě úrazu, dlouhodobé nemoci je nutno informovat okamžitě na uvedený e-mail – martina.svadlenova@seznam.cz a domluvit se na dalším postupu. Kurzovné se hradí jednorázově na začátku semestru.
Jazykové kurzy neprobíhají v době školních prázdnin a státních svátků. První semestr začíná v týdnu od 13.září 2021.

___
 

Individuální kurzy anglického jazyka

Nenašli jste si v nabídce vhodný kurz? Pro Vás jsou ideální individuální hodiny, které jsou přizpůsobeny Vašim pracovním aktivitám, zájmům a jazykovým znalostem. Cenovou nabídku Vám rádi zašleme.
Postup při omlouvání z kurzu:
Hodina musí být omluvena nejpozději do 18 hodin předchozího dne, jinak se počítá jako hodina odučená. V případě urgentní indispozice informujte telefonicky – 774 361695. V případě úrazu, dlouhodobé nemoci je nutno informovat okamžitě na uvedený e-mail – martina.svadlenova@seznam.cz a domluvit se na dalším postupu. Děkujeme.

___
 

Firemní kurzy

Naši lektoři vyučují anglický jazyk i ve firmách. Kurzy anglického jazyka jsou přizpůsobeny požadavkům klienta – doba, délka, rozsah a oblast učiva. Neváhejte nás kontaktovat! Rádi za Vámi přijedeme.

Kde nás najdete? 

Náměstí Fr. Křižíka č. 2840 – vchod za zadní strany budovy, učebna je v přízemí. Vchod z Ústecké ulice.