Kurzy angličtiny 

pro děti s rodilými mluvčími

Učebna Tábor

Angličtina v MŠ

Angličtina v ZŠ, SŠ

Učebna Tábor

Kurzy anglického jazyka s rodilými mluvčími můžete navštěvovat v naší učebně na Nám. Fr. Křižíka č. 2840 v Táboře.

Nabízíme pestrou škálu kurzů pro všechny věkové kategorie. Nabídka zahrnuje angličtinu s rod. mluvčími již od tříletých dětiček, až po dospěláky, kteří si např. chtějí udělat mezinárodní zkoušky FCE, nebo jenom procvičit konverzaci.

Proč začít s angličtinou již v předškolním věku, když některé děti neumí ani pořádně česky?

  • Děti v nízkém věku se učí cizí jazyk stejným způsobem jako mateřštině, tzn. velmi přirozeně. Čím dříve začnete, tím lépe.
  • Zároveň se prostřednictvím rodilé mluvčí seznamují s intonací jazyka a výslovností, čili učí se jazyk od počátku správně.
  • Hodiny jsou koncipovány hravou formou tak, aby děti pochopily bez překladu do češtiny, co je jejich úkolem (k tomu dopomáhá řada obrazových materiálů).
  • Vyvozování nové slovní zásoby vychází z písniček, říkanek, které jsou doprovázeny pohybem, popř. výtvarnou činností.
  • Časté střídání činností a pozitivní motivace dětí je samozřejmostí.
  • Rozesíláme prostřednictvím e-mailu seznam písniček, které děti na hodině poslouchaly. Pokud rodiče dětem několikrát v týdnu písničky pustí, či hravou formou zopakují slovíčka, urychlí tak fixaci slovní zásoby a děti dělají v jazyce rychlejší pokroky.

U školáků je stále kladen důraz na mluvený projev, na fixaci gramatických pravidel v průběhu konverzace a správnou výslovnost. Zaměřujeme se také na práci s textem, psaný projev a konverzační témata. Pro děti též organizujeme kurzy angličtiny v mateřských školkách, základních a středních školách. Zároveň nabízíme i interaktivní výukové programy s angličtinou. Jedná se o akce, které jsou jednorázové, nebo probíhají několikrát v měsíci. Témata jsou přizpůsobena požadavkům škol.

Zápis na kurzy angličtiny pro školní rok 2023/24

Anglický jazyk v mateřských školách

V současné době spolupracujeme se 6 mateřskými školami v Táboře a Sezimově Ústí. Výhodou je, že rodiče nemusí své potomky někam doprovázet, výuka se odehrává v prostředí, které děti důvěrně znají a zároveň ve skupině dětí, se kterými jsou kamarádi.

Pokud byste měli zájem, abychom dojížděli i do vaší školky, ozvěte se nám.

Hodiny angličtiny s rod. mluvčími jsou koncipovány hravou formou tak, aby děti pochopily bez překladu do češtiny, co je jejich úkolem. Děti se učí cizí jazyk velmi přirozeně a zároveň správně. Vyvozování nové slovní zásoby vychází  z písniček, říkanek, které jsou doprovázeny pohybem. Časté střídání činností a pozitivní motivace dětí je samozřejmostí. Rodičům jsou zasílané odkazy na videa a písničky, které souvisí s probíranou slovní zásobou.

Na kurzy dochází s rodilou mluvčí i česká lektorka, která pomáhá při výuce, ale i s organizačními záležitostmi (vyzvedávání dětí ze tříd, komunikace s paní učitelkami a  rodiči, atd).

Všechny informace ohledně platby naleznete na letáčcích ve školce. Kurzovné se hradí na b.ú.: 670100-2211085031/6210 na každé pololetí zvlášť, jedno pololetí obsahuje 18 odučených lekcí. Kurz je koncipován na celý školní rok. V případě krátkodobé nemoci dítěte se peníze nevrací, při dlouhodobé nemocnosti, nebo plánovaného zákroku nás informujte okamžitě. Zpětně žádné slevy ze školného nebudou poskytnuty. Jazykové kurzy neprobíhají v době školních prázdnin a státních svátků, pokud nebude domluveno jinak (náhrady za nemoc lektora, aj.).

Pro děti z mateřských školek zároveň připravujeme interaktivní výukové programy s angličtinou, např. v říjnu to byla oslava svátku Halloween, či projektové dny s angličtinou.

Zápis na kurzy angličtiny pro školní rok 2023/24

Anglický jazyk na základních a středních školách

Stále je větší poptávka po kurzech s rod. mluvčími v základních a středních školách. Naši lektoři dojíždí do ZŠ Opařany a do gymnázia v  Pacově.

Na střední škole zahraniční lektor komunikuje s učiteli angličtiny a na základě této spolupráce tvoří náplň dané lekce. Perfektně se tak doplňují hodiny českého učitele.  Pokud byste měli zájem o tuto spolupráci, budeme rádi. Oblíbené jsou i  jednodenní projekty, které jsou zaměřené na určité téma a zaručeně ozvláštní žákům/studentům výuku, motivují je a posune je zase kousek dál.

Na základní škole jsou také možné projektové dny  pro celou skupinu dětí, nebo je možno využít odpoledních kurzů angličtiny s rod. mluvčími. Děti jsou rozděleny do skupin dle jejich věku a znalostí.

Velkou výhodou kurzů pro začátečníky je, že se od počátku seznamují se správnou výslovností a s intonací jazyka. Hodiny jsou koncipovány hravou formou tak, aby děti pochopily bez překladu do češtiny, co je jejich úkolem (k tomu dopomáhá řada obrazových materiálů). Vyvozování nové slovní zásoby vychází z písniček, říkanek, které jsou doprovázeny pohybem, popř. výtvarnou činností. Zaměřujeme se na svátky během roku – Halloween, Díkuvzdání, Vánoce, Velikonoce.
V lekcích pro nejmladší děti jsou volena tato témata:
barvy, zvířata, rodina, počítání, jídlo, ovoce, zelenina, oblečení, počasí, roč. období, pocity, dům/ byt, nakupování aj.  Žáci se naučí  reagovat na jednoduché pokyny a odpovídat na otázky, např.: Jak se jmenuješ? Jak se máš? Kolik je ti let? Jaké je počasí? Jaké je tvoje oblíbené jídlo?
Od druhé třídy věnujeme pozornost i psanému projevu, čtení slov a vět. Dále v dalších ročnících je to též  upevňování gramatických pravidel v mluveném projevu.

Kurzy s rodilou mluvčí na 2. stupni základní školy jsou zaměřeny především na anglickou konverzaci a upevnění gramatiky. Žáci mají možnost si svoje získané vědomosti ověřit v praxi.

Na hodinu se zahraničními lektory dochází i česká lektorka . Žáci si tak mohou objasnit některé gramatické jevy, novou slovní zásobu. Zároveň její působení usnadňuje komunikaci mezi školou, rodiči a rodilou mluvčí.

Kurz je koncipován na celý školní rok, se všemi studenty počítáme na celý školní rok. Hradí se na b.ú.: 670100-2211085031/6210. Cena je kalkulována při min. počtu 5 dětí ve skupině. Kurzovné se hradí po 1. hodině na celé pololetí. V případě krátkodobé nemoci dítěte se peníze nevrací. Jazykové kurzy neprobíhají v době školních prázdnin a státních svátků. Všechny informace včetně plateb jsou zasílány na e-maily rodičů.

Zápis na kurzy angličtiny pro školní rok 2023/24

Kde nás najdete? 

Náměstí Fr. Křižíka č. 2840 – vchod za zadní strany budovy, učebna je v přízemí. Vchod z Ústecké ulice.